2η Ανακοίνωση    5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΕΑΔ
Παράταση παραλαβής περιλήψεων έως τις 20-07-2014

 

Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας – ΕΤΕΑΔ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Η Δημιουργικότητα στην εκπαίδευση»

Δράμα, 28 και 29 Νοεμβρίου 2014

 Ανακοίνωση

 

25/4/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 23 Μαΐου 2014.

Προκήρυξη
Αίτηση-Βιογραφικό

 

Επιμορφωτική Ημερίδα  

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Σάββατο 5 Απριλίου 2014, Δημ. Ωδείο Δράμας, 9.00-14.30 Πρόγραμμα Ημερίδας programma Drama_5 4 2014

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας με την υπ’αριθμόν 11/21-3-2014 Πράξη του συνέταξε και ανακοινώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

19/3/2014

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας με την υπ’ αρ.10/17-03-2014 Πράξη του, συνέταξε και ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των Επιμορφωτών/τριών και τους πίνακες κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα.

11/3/2014

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων επιμορφωτών/τριών του προγράμματος «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» . Για περισσότερες πληροφορίες 

7/3/2014

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και για τους οποίους η παρακολούθηση είναι προαιρετική  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση παρακολούθησης ή μη παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας  (ΕΤΕΑΔ) Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

18/2/2014 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του ΠΕΚ Καβάλας Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1293/27-1-2014 ΥΑ του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 156/29-1-2014) το Π.Ε.Κ. Καβάλας  ως φορέας υλοποίησης των Πράξεων  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Ειδικούς Επιστήμονες, μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Σχολικούς Συμβούλους  εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιώτες  που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών/τριών, το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα, από το Π.Ε.Κ. Καβάλας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες  

Posted in Ανακοινώσεις |