Ιστορικό

Ρόλος του ΠΕΚ Καβάλας

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ 587/Β?/9-8-1993) και αποτελεί δημόσια αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη της λειτουργίας του έχει πενταμελές Συμβούλιο, το Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Διευθυντή ως Πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές καθώς και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων ως μέλη.

Κύρια ευθύνη του ΠΕΚ Καβάλας είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΠΕ Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης (ΦΕΚ 138/Β?/1992).

Υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Επιπλέον, το ΠΕΚ Καβάλας διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα σύμφωνα με την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που προκύπτουν στις περιοχές της ευθύνης του.

Οι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΕΚ διατίθενται στους Σχολικούς Συμβούλους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σχολείων για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καλή πλοήγηση